KAPTÁR irodák Kft.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2024. január 1. napjától

A KAPTÁR irodák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Révay köz 4.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-967198; adószám: 23473861-2-42; a továbbiakban: KAPTÁR) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az ÁSZF alkalmazása körében a jelen fejezet szerinti, nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat kell érteni.

1K Közösségi Tagi Bérlet: a Közösségi Tag által megváltható, a bérlet megváltásától számított 30 (harminc) napon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatások igénybevételére jogosító bérlet, amely alapján a Közösségi Tag jogosult továbbá a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 1 (egy) munkanapon 8:00 és 20:00 óra között igénybe venni.

4K Szerződés: a KAPTÁR és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 4 (négy) munkanapon 8:00 és 20:00 óra között igénybe venni.

8K Szerződés: a KAPTÁR és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 8 (nyolc) munkanapon 8:00 és 20:00 óra között igénybe venni.

13K Szerződés: a KAPTÁR és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napon belül, összesen 13 (tizenhárom) munkanapon 8:00 és 20:00 óra között igénybe venni.

Adatkezelési Tájékoztató: a KAPTÁR által a természetes személyek Személyes Adatai kapcsán alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi előírásokat tartalmazó tájékoztató. A hatályos Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon (www.kaptarbudapest.hu/adatvedelem/) és a Hirdetőtáblán; a Honlapon, illetve a Hirdetőtáblán elhelyezett verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató szövege irányadó.

Árjegyzék: a KAPTÁR által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. Az Árjegyzék valamennyi Szolgáltatás kapcsán tartalmaz egy magyar forintban (HUF), illetve egy euróban (EUR) meghatározott díjat, amelyeket a KAPTÁR a vonatkozó átváltási árfolyam(ok)tól függetlenül jogosult megállapítani, illetve módosítani. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon (www.kaptarbudapest.hu/araink/) és a Hirdetőtáblán; a Honlapon, illetve a Hirdetőtáblán elhelyezett verziók közötti bármilyen eltérés esetén a Honlapon megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak.

Bankszámla: a KAPTÁR mindenkori hatályos cégjegyzékében feltüntetett bármely bankszámla.

Cégadat: a jogi személy, vagy egyéb szervezet Ügyfél, illetve Közösségi Tag alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatai: elnevezés, székhely, nyilvántartási szám, adószám, e-mail cím.

CégHelyszolgáltatási Szerződés: a KAPTÁR és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a KAPTÁR a jelen ÁSZF 3.9. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Coworking Szerződés: a Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltásával, illetve bármely FLEXIE Szerződés vagy FIXIE Szerződés megkötésével a KAPTÁR és a Közösségi Tag között létrejövő jogviszony.

Egyéb Szolgáltatások: a         KAPTÁR által a Közösségi Tagok részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.

Fél, vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a KAPTÁR, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybe vevője.

Félnapi Jegy: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napján 8:00 és 14:00 óra közötti, vagy 14:00 és 20:00 óra közötti igénybevételére jogosító jegy.

FIXIE Szerződés: a KAPTÁR és a Közösségi Tag által megkötött határozatlan idejű Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a szerződés megszűnéséig valamennyi naptári napon 0:00 és 24:00 óra között igénybe venni.

FLEXIE Szerződés: a Közösségi Tagi Bérlet, vagy 1K Közösségi Tagi Bérlet megváltásával, illetve a 4K Szerződés, a 8K Szerződés, a 13K Szerződés, vagy a Havi Szerződés megkötésével a KAPTÁR és a Közösségi Tag között létrejövő jogviszony.

Havi Szerződés: a KAPTÁR és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a szerződéskötés napjától számított 1 (egy) hónapon keresztül munkanapokon 8:00 és 20:00 óra között igénybe venni; a Havi Szerződés a megkötését követő hónap azon napján szűnik meg, amely számánál fogva megfelel a szerződéskötés napjának, amennyiben ilyen nap nincs, a Havi Szerződés a megkötését követő hónap utáni első napon szűnik meg.

Házirend: a Közösségi Iroda használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok, amelyeket a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmaz.

Hirdetőtábla: a Közösségi Iroda területén, a bejárattal szemben található, a Közösségi Tagokat érintő közlemények, illetve tájékoztatók elhelyezésére szolgáló felület.

Honlap: a KAPTÁR által üzemeltetett, www.kaptarbudapest.hu címen elérhető internetes oldal.

Közösségi Iroda: a KAPTÁR által üzemeltetett, természetben a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatti KAPTÁR Classic-ban, és a 1065 Budapest, Révay utca 4. szám alatti KAPTÁR Happening-ben található irodahelyiségek. A Közösségi Irodán belül a KAPTÁR Classic a valamennyi Közösségi Tag számára folyamatosan igénybe vehető közös terek (pl. közös munkatereken található munkaállomások, konyhák, mosdók, stb.) és 2 db telefonfülke mellett a kizárólag meghatározott Szerződések alapján igénybe vehető 1-1 db emeleti Workshop1 (WS1) és Workshop 2 (WS2) teremből (legfeljebb 30 fő részére), 1 db Classic M (legfeljebb 6 fő részére) és 1db Classic L2 tárgyalóból (legfeljebb 12 főre), 2 db Classic S tárgyalóból (legfeljebb 4-4 fő részére) – amelyek 1 db Classic L1 tárgyalóvá alakíthatóak (legfeljebb 12 fő részére) -, 1 db Classic XS tárgyalóból (legfeljebb 2 fő részére), 1 db FIXIE-térből és 2 db FIXIE-telefonfülkéből, míg a KAPTÁR Happening a valamennyi Közösségi Tag számára folyamatosan igénybe vehető közös terek (pl. konyha, mosdó, stb.) mellett a kizárólag meghatározott Szerződés alapján igénybe vehető 1 db Happening XL tárgyalóból (legfeljebb 12 fő részére), 1 db Happening M tárgyalóból (legfeljebb 6 fő részére) ), 1 db FIXIE-térből és 3db zárt és 1 db nyitott FIXIE-telefonfülkéből áll, amelyek elhelyezkedését a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Alaprajz tartalmazza.

Közösségi Programok: a KAPTÁR által visszatérő rendszerességgel megszervezett események, amelyek mindenkori felsorolását a Hirdetőtáblán elhelyezett, folyamatosan frissülő tájékoztató tartalmazza.

Közösségi Tag: a KAPTÁR-ral, mint a Szolgáltatás nyújtójával Coworking Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy a Coworking Szerződés megkötésekor az ilyen Fél által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek).

Közösségi Tagi Bérlet: a Közösségi Tag által megváltható, a bérlet megváltásától számított 30 (harminc) napon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatások igénybevételére jogosító bérlet.

Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés: a KAPTÁR és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a KAPTÁR a jelen ÁSZF 3.11. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Napijegy: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napján 8:00 és 20:00 óra közötti igénybevételére jogosító jegy.

Személyes Adat: a természetes személy Szerződő Ügyfél, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Szerződés, vagy Szerződések: a KAPTÁR, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a Közösségi Tag, mint a Szolgáltatás igénybe vevője által megkötött Coworking Szerződés(ek), illetve a Tárgyalóhasználati Szerződés(ek), a CégHelyszolgáltatási Szerződés(ek), a Székhelyszolgáltatási Szerződés(ek) és a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés(ek).

Szerződő Ügyfél: a Közösségi Tag, valamint a KAPTÁR-ral Tárgyalóhasználati Szerződést, vagy CégHelyszolgáltatási Szerződést, vagy Székhelyszolgáltatási Szerződést, vagy Levelezésicím-szolgáltatási Szerződést kötő Fél.

Székhelyszolgáltatási Szerződés: a KAPTÁR és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a KAPTÁR a jelen ÁSZF 3.10. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a KAPTÁR által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).

Tárgyalóhasználati Szerződés: a KAPTÁR és a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés, amely alapján a KAPTÁR a jelen ÁSZF 3.8. pontja szerinti Szolgáltatásokat nyújt a Szerződő Ügyfél részére.

Vendégjegy: a Közösségi Tag részéről az általa megjelölt természetes személy részére megváltható jegy, amely alapján a Közösségi Tag vendége a Vendégjegy megváltása munkanapján 8:00 és 20:00 óra között összesen 2 (kettő) órán keresztül jogosult a Közösségi Iroda területén tartózkodni, továbbá a Vendégjegyet megváltó Közösségi Tag számára elérhető Szolgáltatásokat igénybe venni.

 1. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE

Érvényes Szerződés hiányában a Közösségi Iroda használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség.

2.1.       Coworking Szerződések megkötése

A Félnapi Jegy, vagy a Napijegy megváltásával, valamint a bármely FLEXIE Szerződés vagy FIXIE Szerződés megkötésével, és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások díjának Közösségi Tag általi megfizetésével a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Coworking Szerződés jön létre.

Coworking Szerződés megkötésére – amennyiben az ehhez szükséges műszaki-technikai feltételek a szerződéskötés pillanatában adottak – kizárólag elektronikus úton, a KAPTÁR által kialakított és kezelt online felületen (https://kaptarbudapest.spaces.nexudus.com) keresztül történő regisztrációt követően van lehetőség. A regisztráció során a Közösségi Tag köteles megadni a szerződéskötéshez szükséges Személyes Adatokat, illetve Cégadatokat, valamint a regisztráció során létrehozott profilhoz történő hozzáféréshez szükséges jelszót, továbbá nyilatkoznia kell a regisztráció napján hatályos ÁSZF-ben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadásáról. A Közösségi Tag a regisztráció során létrehozott profilba belépve tudja kiválasztani az általa megkötni kívánt Coworking Szerződés típusát, majd elektronikus úton kezdeményezni a kiválasztott Coworking Szerződés megkötését. Amennyiben a fentiek szerinti regisztráció során létrehozott profillal már rendelkező Közösségi Tag szóban (akár személyesen, akár telefonon) jelzi az általa megjelölt Coworking Szerződés megkötésére irányuló szándékát, a választott Coworking Szerződés megkötésére irányuló kezdeményezést a KAPTÁR eljáró adminisztrátora rögzíti elektronikus úton a Közösségi Tag profiljában. A Szerződés megkötését a KAPTÁR minden esetben e-mail útján is visszaigazolja a Közösségi Tag részére.

Amennyiben a fentiek szerinti elektronikus szerződéskötés az ahhoz szükséges műszaki-technikai feltételekkel kapcsolatos probléma miatt akadályba ütközik, úgy kivételesen és kizárólag az akadály fennállásának időszakában a Coworking Szerződés papír alapon is megköthető az erre szolgáló mintaszerződés kitöltésével és aláírásával. A KAPTÁR az akadály elhárítását követően haladéktalanul gondoskodik a papír alapon megkötött Coworking Szerződés adatainak a fentiek szerinti elektronikus rendszerbe történő feltöltéséről.

2.2.       Egyéb Szerződések megkötése

A Tárgyalóhasználati Szerződés a Honlapon keresztül elérhető online foglalási rendszer (www.kaptarbudapest.hu/targyalo-foglalas/) megfelelő rovatainak hiánytalan kitöltésével, azaz a választott tárgyaló és a választott – még elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv megjelölésével, majd a foglalás véglegesítéseként ezen adatoknak a KAPTÁR részére történő elküldésével, vagy a Szerződő Ügyfél által szóban (akár személyesen, akár telefonon) megjelölt tárgyaló és – még elérhető (korábban más által le nem foglalt) – idősáv KAPTÁR általi rögzítésével jön létre.

A CégHelyszolgáltatási Szerződés, a Székhelyszolgáltatási Szerződés, illetve a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Szerződés jön létre.

2.3.       Egyéb Szolgáltatások igénybevétele

A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

2.4.       Adatszolgáltatási kötelezettség

A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni. Amennyiben jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, több természetes személy igénybe vevő esetén a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt természetes személy vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

A jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – a Szerződő Ügyfél jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik.

Jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a KAPTÁR saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

Jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél erre vonatkozó igénye esetén a KAPTÁR a Szerződő Ügyfél által elektronikus úton megkötött Coworking Szerződés(ek)ről utólag papír alapon a Szerződés(ek) létrejöttét és lényeges tartalmát rögzítő igazolást állít ki.

2.5.       Tájékoztatási kötelezettség

A jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyt a Szerződés megkötését megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról.

A Vendégjegyet váltó Közösségi Tag köteles a KAPTÁR Szolgáltatásait az általa váltott Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személyt a Vendégjegy megváltását megelőzően tájékoztatni a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakról.

2.6.       Szerződő Ügyfelek nyilvántartása, adatkezelés

A KAPTÁR jogosult a vele Szerződést kötő Szerződő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól – valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Személyes Adatairól – (a jelen pont alkalmazásában együttesen: Adatok) nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak esetleges következményeiért az érintett jogi személy vagy más szervezet Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A Személyes Adatok kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket a KAPTÁR Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

A KAPTÁR az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 1 (egy) évig jogosult kezelni. A KAPTÁR az adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. A KAPTÁR a számlázással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult a Közösségi Tagok Adatait az e körben a KAPTÁR részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

A Szerződő Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a KAPTÁR köteles a Szerződő Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül törölni.

A KAPTÁR a Közösségi Iroda területén a vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtet. Szerződő Ügyfél, valamint a KAPTÁR Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a Közösségi Iroda területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KAPTÁR a Szerződő Ügyfélről a Közösségi Iroda területén kép-, hang-, illetve videofelvételt rögzítsen, azt legfeljebb 3 (három) munkanapig tárolja, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon felhasználja.

2.7.       FLEXIE Szerződések automatikus újrakötése

Amennyiben a bármely FLEXIE Szerződést megkötő Közösségi Tag legkésőbb Szerződése utolsó napján nem jelzi legalább e-mail útján a KAPTÁR részére a Szerződés újbóli megkötésével ellentétes szándékát, vagy nem köt más típusú új Coworking Szerződést, úgy a Felek között a Szerződés megszűnését követő napon automatikusan a korábbival megegyező típusú új FLEXIE Szerződés jön létre. A KAPTÁR legkésőbb a Szerződés megszűnése előtt 5 (öt) nappal a Szerződés jelen pont szerinti automatikus újrakötésre figyelmeztető e-mailt küld a Közösségi Tag részére. Jelen pont alkalmazása kapcsán a 4K Szerződés, a 8K Szerződés és a 13K valamint havi FLEXIE Szerződések megszűnése napjának – a Szerződés alapján rendelkezésre álló napok esetleges korábbi igénybevételére tekintet nélkül – a Szerződés megkötését követő 30. (harmincadik) nap minősül.

2.8.       Szerződésváltás

Amennyiben a Közösségi Tag a meglévő 4K Szerződése, 8K Szerződése, vagy 13K Szerződése helyett Havi Szerződést, illetve a meglévő FLEXIE Szerződése helyett FIXIE Szerződést szeretne kötni, úgy az új Coworking Szerződésre tekintettel fizetendő szolgáltatási díj összege a meglévő Coworking Szerződés szerinti szolgáltatási díjnak a még igénybe nem vett Szolgáltatásokra eső (4K Szerződés, 8K Szerződés, illetve 13K Szerződés esetén a még igénybe nem vett napok számával, míg Havi Szerződésnél a Szerződésből hátralévő napok számával arányos) részével csökken.

 1. SZOLGÁLTATÁSOK

A KAPTÁR – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – az egyes Szerződések alapján a jelen fejezet szerinti Szolgáltatások nyújtására köteles.

3.1.       Közösségi Tagi Bérlet

A Közösségi Tagi Bérletet váltó Közösségi Tag – a Szerződés határozott időtartamán belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.2.       1K Közösségi Tagi Bérlet

Az 1K Közösségi Tagi Bérletet váltó Közösségi Tag – a Szerződés határozott időtartamán belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

Az 1K Közösségi Tagi Bérletet váltó Közösségi Tag az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult az általa választott – a Szerződés határozott időtartamán belüli – napon:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata.

3.3.       Félnapi Jegy, Napijegy

A Félnapi Jegyet, vagy Napijegyet váltó Közösségi Tag – a megváltott jegy típusától függő időtartamon belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.4.       4K Szerződés, 8K Szerződés, 13K Szerződés

A 4K Szerződés, 8K Szerződés, illetve 13K Szerződés alapján a Közösségi Tag – a megkötött Szerződés típusától függő darabszámú napon – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • bemutatkozás a KAPTÁR által készített és ingyenesen kiküldött hírlevélben, valamint a KAPTÁR Honlapján;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.5.       Havi Szerződés

A Havi Szerződés alapján a Közösségi Tag – a Szerződés határozott időtartamán belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • a KAPTÁR Classic területén lévő FIXIE-térben található szabad munkaállomások használata (a KAPTÁR által a Közösségi Tag kérésére rendelkezésre bocsátott, a munkanap végén leadandó külön belépőkártya használatával);
 • saját közösségi programok szervezésének lehetősége a Közösségi Irodában;
 • bemutatkozás a KAPTÁR által készített és ingyenesen kiküldött hírlevélben, valamint a KAPTÁR Honlapján;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.6.       FIXIE Szerződés

A FIXIE Szerződés alapján a Közösségi Tag – a Szerződés megszűnéséig – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
 • konyhai eszközök és mosdó használata;
 • flipchart használata;
 • Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;
 • saját közösségi programok szervezésének lehetősége a Közösségi Irodában;
 • a KAPTÁR Classic területén lévő FIXIE-térben található szabad munkaállomások használata (a KAPTÁR által a Közösségi Tag kérésére rendelkezésre bocsátott, a munkanap végén leadandó külön belépőkártya használatával);
 • a Közösségi Tag saját, FIXIE-térben található munkaállomásának kizárólagos használata;
 • Vendégjegy váltása nélkül lehetőséget biztosítani az általa megjelölt természetes személy részére, hogy az érintett vendég munkanapon 8:00 és 20:00 óra között összesen 2 (kettő) órán keresztül használja a Közösségi Tag saját, FIXIE-térben található munkaállomását;
 • FIXIE-telefonfülkék használata;
 • bemutatkozás a KAPTÁR által készített és ingyenesen kiküldött hírlevélben, valamint a KAPTÁR Honlapján;
 • valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

3.7.       Tárgyalóhasználati Szerződés

A Tárgyalóhasználati Szerződés alapján a Szerződő Ügyfél az általa megjelölt tárgyaló (eseménytér, WS, XL, L, M, S, XS tárgyalók) kizárólagos használatra jogosult az e-mail útján igényelt, vagy szóban jelzett, és a KAPTÁR által visszaigazolt időtartamon belül.

3.8.       CégHelyszolgáltatási szerződés

A CégHelyszolgáltatási Szerződés alapján Szerződő Ügyfél – a Szerződés megszűnéséig – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

 • a KAPTÁR Classic alatti pincehelyiségben található, névre szóló, zárható irattároló kizárólagos használata;
 • a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • konyhai eszközök és mosdó használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között;
 • flipchart használata munkanapokon 18:00 és 20:00 óra között.

Szerződő Ügyfél a CégHelyszolgáltatási Szerződés alapján a fentiek mellett naptári havonta egy alkalommal 1 (egy) órán keresztül térítésmentesen használhatja a Közösségi Iroda alábbi tárgyalóinak valamelyikét: Classic XS, Classic S. A választott tárgyaló lefoglalására a jelen ÁSZF 2.2. pontjának rendelkezései irányadóak.

A CégHelyszolgáltatási Szerződés szerinti Szolgáltatásokat – a havi egyszeri tárgyalóhasználatot ide nem értve – kizárólag Szerződő Ügyfél vezető tisztségviselője, kettőnél több vezető tisztségviselő esetén legfeljebb a Szerződő Ügyfél által megjelölt 2 (kettő) vezető tisztségviselő jogosult igénybe venni.

A CégHelyszolgáltatási Szerződés alapján Szerződő Ügyfél – a Szerződés megkötésekor jelzett választása esetén – jogosult a KAPTÁR Classic címét (1065 Budapest, Révay köz 4.) az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban a tevékenysége gyakorlásának bejegyzett helyeként (székhelyként, telephelyként, fióktelepként) feltüntetni. Amennyiben Szerződő Ügyfél a KAPTÁR címét az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban székhelyként kívánja feltüntetni, a KAPTÁR a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a Szerződő Ügyfelet feltüntető, közterületről jól látható cégtábla elhelyezéséről. Szerződő Ügyfél kizárólag abban az esetben jogosult az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban székhelyeként a KAPTÁR címét megjelölni, amennyiben az megegyezik a központi ügyintézése (döntéshozatala) helyével. Szerződő Ügyfél ilyen esetben köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében a székhelyen tartandó iratok 1 (egy) eredeti példányát a KAPTÁR területén, a Szerződő Ügyfél rendelkezésére bocsátott zárható irattárolóban tartani. Amennyiben Szerződő Ügyfél a KAPTÁR címét az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban a tevékenysége gyakorlásának helyeként jelölte meg, úgy a KAPTÁR köteles Szerződő Ügyfelet elektronikus úton 120 (egyszázhúsz) percen belül értesíteni az azt érintő bármely, Szerződő Ügyfél távollétében foganatosítani kívánt hatósági intézkedésről, vagy ellenőrzésről. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a KAPTÁR a hatóság intézkedésének, illetve ellenőrzésének akadályozására nem jogosult.

Amennyiben Szerződő Ügyfél a CégHelyszolgáltatási Szerződés keretében a nevére érkező postai küldemények átvételére is megbízást kíván adni, úgy köteles a CégHelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg az erre vonatkozó, szabályszerűen kitöltött meghatalmazást is a KAPTÁR rendelkezésére bocsátani, és a KAPTÁR által jelzett igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. A postai küldemények átvételére adott megbízás esetén Szerződő Ügyfél a CégHelyszolgáltatási Szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ezek változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. A KAPTÁR a postai küldemények átvételére kapott megbízás esetén köteles elektronikus úton 120 (egyszázhúsz) percen belül értesíteni Szerződő Ügyfelet a részére kézbesített bármely küldemény (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, továbbá köteles azt – a beérkezéséről szóló értesítés elküldése mellett – a Szerződő Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény kézbesítési napja a küldemény KAPTÁR általi átvételének napja, függetlenül attól, hogy Szerződő Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor vette át a küldeményt a KAPTÁR-tól.

3.9.       Székhelyszolgáltatási Szerződés

A Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján a KAPTÁR határozatlan időtartamra biztosítja a Szerződő Ügyfél számára, hogy az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásban bejegyzett székhelyként (bejegyzett irodaként) a KAPTÁR Classic címét (1065 Budapest, Révay köz 4.) tüntesse föl. Ezen túlmenően a KAPTÁR a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a Szerződő Ügyfelet feltüntető, közterületről jól látható cégtábla elhelyezéséről, valamint a Szerződő Ügyfél által átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján rendelkezésre bocsátott, a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a székhelyen tartandó cégiratok más iratoktól elkülönített, biztonságos megőrzéséről és rendelkezésre tartásáról. Székhelyszolgáltatási Szerződés kizárólag abban az esetben köthető, ha azzal egyidejűleg Szerződő Ügyfél Székhelyszolgáltatási Szerződést aláíró vezető tisztségviselője szabályszerű – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 31. § szerinti – kézbesítési megbízást ad a KAPTÁR részére.

A Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a KAPTÁR rendelkezésére bocsátani a hatályos cégiratai (legalább a létesítő okirata, a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötése során eljáró – a Szerződő Ügyfél képviseletére jogosult – személy hiteles cégaláírási nyilatkozata, valamint – ha van ilyen – a tulajdonosokat rögzítő jegyzéke), a hatósági engedélyei, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratai, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolója eredeti példányát, és azok változása esetén az újabb okiratokat is átadni. A KAPTÁR a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján kizárólag a fent megjelölt iratokat veszi át, további iratok, vagy ingóságok átadására nincs lehetőség. A KAPTÁR a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján átvett iratokról tételes és naprakész iratjegyzéket vezet. Szerződő Ügyfél köteles a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat az állami adóhatóságnak, továbbá a vezető tisztségviselő által a KAPTÁR részére adott kézbesítési megbízás tényét a nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni.

Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó, szabályszerűen kitöltött meghatalmazást a KAPTÁR rendelkezésére bocsátani, és a KAPTÁR által jelzett igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. Szerződő Ügyfél köteles továbbá – amennyiben ez értelmezhető – a nyilvántartását vezető hatósághoz az új székhely bejelentésével egyidejűleg a központi ügyintézés helyeként a székhelytől eltérő címet bejelenteni. A Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ezek változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni. A KAPTÁR a Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján köteles elektronikus úton 120 (egyszázhúsz) percen belül értesíteni Szerződő Ügyfelet a bejelentett székhelyre kézbesített bármely küldeménye (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, valamint a bejelentett székhelyet érintő bármely hatósági intézkedésről, vagy ellenőrzésről. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy utóbbi esetben a KAPTÁR a hatóság intézkedésének, illetve ellenőrzésének akadályozására nem jogosult. A KAPTÁR köteles a Szerződő Ügyfél a nevére érkező postai küldeményeket – a beérkezéséről szóló értesítés elküldése mellett – a Szerződő Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény kézbesítési napja a küldemény KAPTÁR általi átvételének napja, függetlenül attól, hogy Szerződő Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor vette át a küldeményt a KAPTÁR-tól.

3.10.     Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés

A Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés alapján a KAPTÁR határozatlan időtartamra biztosítja a Szerződő Ügyfél számára, hogy a KAPTÁR Classic címét (1065 Budapest, Révay köz 4.) az üzleti tevékenysége, illetve ahhoz kapcsolódó kommunikációja során levelezési címként használja. A Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés alapján használt levelezési címet Szerződő Ügyfél nem jogosult a tevékenysége gyakorlásának helyeként (pl. székhelyként, telephelyként, fióktelepként) az illetékes hatóság által vezetett nyilvántartásba bejegyeztetni, és az alapján a Szerződő Ügyfelet feltüntető cégtábla elhelyezésére sem kerül sor.

A Szerződő Ügyfél a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a postai küldemények átvételére vonatkozó, szabályszerűen kitöltött meghatalmazást a KAPTÁR rendelkezésére bocsátani, és a KAPTÁR által jelzett igény esetén azt 15 (tizenöt) napon belül újabb meghatalmazás aláírásával megújítani. A Szerződő Ügyfél a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződésben köteles megadni egy olyan levelezési címet, illetve e-mail címet, amelyeken az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ezek változását haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül jelezni.

A KAPTÁR a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés alapján köteles elektronikus úton 120 (egyszázhúsz) percen belül értesíteni a Szerződő Ügyfelet a Szerződő Ügyfél részére kézbesített bármely küldeménye (vagy a kézbesítési kísérletről szóló értesítés) érkezéséről, és köteles azokat a Szerződő Ügyfél általi személyes átvételig megőrizni. Szerződő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok alapján ilyen esetben a küldemény kézbesítési napja a küldemény KAPTÁR általi átvételének napja, függetlenül attól, hogy Szerződő Ügyfél mikor szerzett tudomást a küldemény beérkezéséről, vagy hogy mikor vette át a küldeményt a KAPTÁR-tól.

3.11.     Egyéb Szolgáltatások

A KAPTÁR az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosítja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében:

 • zárható irattárolók használata;
 • projektor használata;
 • nyomtatás, szkennelés lehetősége;
 • Vendégjegy váltásának lehetősége.

A 4K Szerződést, 8K Szerződést, vagy 13K Szerződést kötött Közösségi Tag a Szerződése érvényességét – annak lejárata előtt bármikor – az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes szolgáltatási díj megfizetése ellenében egy alkalommal további 30 (harminc) napra meghosszabbíthatja; a meghosszabbítás az eredetileg megkötött Szerződés alapján igénybe vehető napok számát nem érinti.

A 4K Szerződést, 8K Szerződést, vagy 13K Szerződést kötött Közösségi Tag a Szerződése alapján rendelkezésére álló napok igénybevételét követően, de még a Szerződés megkötésétől számított 30 (harminc) napos határidőn belül az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes szolgáltatási díj megfizetése ellenében válthat Napijegyet.

3.12.     0-24 órás belépési lehetőség

A KAPTÁR a FIXIE Szerződést Szerződést kötő Közösségi Tagok számára lehetőséget biztosít arra, hogy bármely időpontban (azaz munkanapokon 8:00 óra előtt és 20:00 óra után, továbbá munkaszüneti napokon 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek a Közösségi Irodába. A Havi Szerződést kötő Közösségi Tagok az Árjegyzékben feltüntetett külön szolgáltatási díj fizetésével válthatnak jogosultságot arra, hogy az általuk megkötött szerződés igénybevételi napjain bármely időpontban (azaz 0:00 és 24:00 óra között) beléphessenek a Közösségi Irodába. Az ehhez szükséges, 4.2. pont szerinti elektronikus kulcsot a KAPTÁR a Szerződés megkötésével, illetve a kiegészítő szolgáltatás megváltásával egyidejűleg bocsátja a Közösségi Tag rendelkezésére. A Szerződés megszűnésekor az elektronikus kulcs automatikusan érvénytelenné válik. A Közösségi Tag a jelen pont szerinti 0-24 órás belépés jogát kizárólag személyesen gyakorolhatja, és annak során nem jogosult más Közösségi Tagot, vagy egyéb harmadik személyt a Közösségi Iroda területére beengedni. A jelen pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Közösségi Tag teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

4.1.       Rendeltetésszerű joggyakorlás

A Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a KAPTÁR további Szerződő Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni.

4.2.       Beléptetést könnyítő telefonos applikáció

A KAPTÁR a bármely FLEXIE Szerződést vagy FIXIE Szerződést kötő azon Közösségi Tagok számára, akik rendelkeznek az ehhez szükséges technikai feltételeket biztosító mobiltelefonnal, lehetőséget biztosít a Közösségi Irodába való bejutást megkönnyítő telefonos applikáció használatára. A használat feltétele, hogy a Közösségi Tag, illetve az általa a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy telepítse a saját mobiltelefonjára a KISI applikációt. A KAPTÁR nem vállal felelősséget az applikáció telepítéséből, illetve használatából eredő esetleges károkért, a telepítésre és a használat feltételeire az applikációt fejlesztő szolgáltató, a KISI Inc. (New Lab, Building 128, 63 Flushing Avenue, Brooklyn NY 11205) saját szerződési feltételeit kell alkalmazni. A KAPTÁR az applikáció megfelelő telepítését követően bocsátja a Közösségi Tag rendelkezésére a Közösségi Irodába való bejutáshoz szükséges elektronikus kulcsot. Az elektronikus kulcs a Szerződés megszűnésével egyidejűleg automatikusan érvénytelenné válik. A Közösségi Tag köteles a fentiek szerinti elektronikus kulcsot a Szerződés teljes időtartama alatt megőrizni és biztosítani, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Az elektronikus kulcs elvesztése, vagy illetéktelen személy általi hozzáférés esetén a Közösségi Tag köteles haladéktalanul értesítést küldeni a KAPTÁR részére. A jelent pont szerinti bármely kötelezettség megszegése esetén a Közösségi Tag teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik.

4.3.       Kaució

A 0-24 hozzáférést biztosító FLEXIE vagy FIXIE Szerződést kötő Közösségi Tagok a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés 1 (egy) havi szolgáltatási díjának megfelelő összeget – az első szolgáltatási díj megfizetésénél alkalmazottal azonos fizetési mód alkalmazásával – a KAPTÁR részére megfizetni.

A CégHelyszolgáltatási Szerződést, Székhelyszolgáltatási Szerződést, illetve Levelezésicím-szolgáltatási Szerződést kötő Szerződő Ügyfelek a Szerződés szerinti első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kötelesek kaució (óvadék) jogcímén az általuk kötött Szerződés 2 (kettő) havi szolgáltatási díjának megfelelő összeget – az első szolgáltatási díj megfizetésénél alkalmazottal azonos fizetési mód alkalmazásával – a KAPTÁR részére megfizetni.

A KAPTÁR korlátlanul jogosult a kaució összegét a Szerződő Ügyféllel szemben fennálló bármely lejárt követelése közvetlen kielégítésére fordítani. A kaució fentiek szerinti – akár részleges, akár teljes – felhasználása esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a KAPTÁR által küldött értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül a kaució jelen ÁSZF szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj növekedése esetén a Szerződő Ügyfél köteles a kauciója összegét a KAPTÁR által küldött értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül a kaució módosított szolgáltatási díj szerinti teljes összegére kiegészíteni. A kaució számításának alapjául szolgáló szolgáltatási díj csökkenése a Szerződő Ügyfél által már megfizetett kaució összegét nem érinti. A KAPTÁR az alapul szolgáló Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a kaució összegének a Szerződő Ügyféllel szembeni követelése kielégítésére fel nem használt részét a Szerződő Ügyfél részére hiánytalanul megfizetni. A KAPTÁR a kaució összege után kamatot nem fizet.

4.4.       Szolgáltatások felfüggesztése

A KAPTÁR az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyféllel szemben is jogosult a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben a Szerződő Ügyfél a KAPTÁR-ral szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. A KAPTÁR a Szolgáltatások jelen pont szerinti felfüggesztéséről minden esetben e-mail útján értesíti a Szerződő Ügyfelet, az értesítésben megjelölve a felfüggesztés konkrét okát. A jelen pont szerinti felfüggesztés az arra okot adó lejárt fizetési kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik.

4.5.       A Közösségi Iroda területén készült kép- és videofelvételek marketing célú felhasználása

Szerződő Ügyfél, valamint a KAPTÁR Szolgáltatásait Vendégjegy alapján igénybe vevő természetes személy a Közösségi Iroda területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a KAPTÁR a Szerződő Ügyfélről a Közösségi Iroda területén kép-, és videofelvételt rögzítsen, és azokat a KAPTÁR által nyújtott Szolgáltatások reklámozása céljából, további korlátozás nélkül felhasználja. A fentiek szerinti kép-, illetve videofelvétel jelen pont szerinti tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1.       Használati és szolgáltatási díjak

A Szerződő Ügyfél a Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok alapjául szolgáló Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

A Tárgyalóhasználati Szerződést kötő Szerződő Ügyfél a munkanapokon 8:00 és 20:00 óra közötti időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díjat, míg az azon kívüli időszakra eső tárgyalóhasználatért az Árjegyzék szerinti díj 120 %-át köteles megfizetni.

5.2.       Számlázás

A KAPTÁR a Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltását, bármely FLEXIE Szerződés megkötését, illetve az Egyéb Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.

FIXIE Szerződés esetén a számlázásra a jelen bekezdés szerinti 30 (harminc) napos elszámolási időszakok alapulvételével kerül sor, de a Közösségi Tag a Szerződés megkötéskor jogosult 90 (kilencven), 180 (egyszáznyolcvan) vagy 360 (háromszázhatvan) napos elszámolási időszakot is választani. Az első elszámolási időszak a Szerződés megkötésének napján, míg a további elszámolási időszakok az előző elszámolási időszak utolsó napját követő napon kezdődnek. A KAPTÁR valamennyi elszámolási időszak első napjától jogosult kiállítani az adott elszámolási időszakra vonatkozó számláját.

CégHelyszolgáltatási Szerződés, Székhelyszolgáltatási Szerződés, illetve Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés esetén a KAPTÁR az első teljes naptári hónap, illetve az azt megelőző esetleges törthónap szolgáltatási díját tartalmazó számlát a Szerződés aláírásával egyidejűleg, az azt követő naptári hónapokra vonatkozó számlákat pedig a tárgyhónap 1. (első) napjától jogosult kiállítani. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor jogosult negyedéves, féléves, vagy éves elszámolási időszakot választani, amely esetekben a KAPTÁR az első 3 (három), 6 (hat), vagy 12 (tizenkettő) naptári hónap, illetve az azt megelőző esetleges törthónap szolgáltatási díját tartalmazó számlát a Szerződés aláírásával egyidejűleg, az azt követő 3 (három), 6 (hat), vagy 12 (tizenkettő) hónapos időszakokra vonatkozó számlákat pedig a tárgyidőszak 1. (első) napjától jogosult kiállítani.

Tárgyalóhasználati Szerződés esetén a KAPTÁR a használati díjat tartalmazó számláját előzetes foglalás esetén a tárgyaló használatának megkezdését megelőzően, míg előzetes foglalás hiányában a tárgyaló használatának befejezését követően állítja ki.

Szerződő Ügyfél a Szerződés, illetve az Egyéb Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötésekor szóban, azt követően pedig írásban, vagy e-mail útján jogosult megjelölni, hogy az általa igénybe vett Szolgáltatások díját forintban, vagy euróban kívánja kiegyenlíteni. A KAPTÁR a Szolgáltatások díját tartalmazó számlát minden esetben a Szerződő Ügyfél legutóbbi választása szerinti devizában állítja ki.

A KAPTÁR a Szerződés szerinti szolgáltatási, illetve használati díjat, valamint az esetleges későbbi Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját főszabályként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számlaként, míg Szerződő Ügyfél erre vonatkozó kérése esetén papír alapú okiratként állítja ki. Közösségi Tagi Bérlet, vagy 1K Közösségi Tagi Bérlet váltására kizárólag elektronikus számlázás választása esetén van lehetőség.

Amennyiben a KAPTÁR által már kiállított számla kapcsán a KAPTÁR-nak fel nem róható okból bármilyen módosításra lenne szükség, Szerződő Ügyfél köteles a számlamódosításnak a módosítás napján hatályos Árjegyzék szerinti díját a KAPTÁR részére megfizetni.

5.3.       Fizetési határidők és módok

Félnapi Jegy, vagy Napijegy megváltása, illetve 4K Szerződés, 8K Szerződés, vagy 13K Szerződés kötése esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a jegy megváltásával, illetve a Szerződés megkötésével egyidejűleg, készpénzben, bankkártyás fizetés, vagy online bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.

Közösségi Tagi Bérlet, vagy 1K Közösségi Tagi Bérlet megváltása esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a jegy megváltásával egyidejűleg, online bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.

Havi Szerződés esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a Szerződés megkötésétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a KAPTÁR Bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

Coworking Szerződés automatikus újrakötése esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a számla keltétől számított 5 (öt) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a KAPTÁR Bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

FIXIE Szerződés esetén a Közösségi Tag köteles az 5.2. pont szerinti elszámolási időszakra eső szolgáltatási díjat az elszámolási időszak első napjától számított 8 (nyolc) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a KAPTÁR Bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

CégHelyszolgáltatási Szerződés, Székhelyszolgáltatási Szerződés, illetve Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél köteles az esedékes szolgáltatási díjat a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül készpénzben, bankkártyás fizetés, online bankkártyás fizetés alkalmazásával, vagy a KAPTÁR Bankszámlájára történő banki átutalás útján kiegyenlíteni.

Tárgyalóhasználati Szerződés esetén a Szerződő Ügyfél köteles az esedékes használati díjat a Szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy a tárgyaló használatának befejezését követően, készpénzben, bankkártyás fizetés, vagy online bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.

A számlamódosítási díj megfizetésének módjára és határidejére minden esetben a módosított számla megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.4.       Fizetési kötelezettség teljesítése

A Szerződő Ügyfél köteles a KAPTÁR által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, a számlán feltüntetett devizában megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.

Online bankkártyás fizetés kizárólag elektronikus számla kiállítása esetén választható. Szerződő Ügyfél az online bankkártyás fizetés alkalmazására vonatkozó igényét a Honlapon vagy a KAPTÁR által kiállított elektronikus számlákat nyilvántartó rendszer internetes felületén keresztül jelezheti, amely esetben a rendszer automatikusan átnavigálja Szerződő Ügyfelet az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató, a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) által üzemeltetett internetes felületre. Az online bankkártyás fizetési mód alkalmazásának feltétele, hogy Szerződő Ügyfél elfogadja az annak kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató által megállapított szerződéses feltételeket, illetve adatvédelmi tájékoztatót. Az online bankkártyás fizetést választó Szerződő Ügyfelek bármely online bankkártyás fizetés alkalmával kezdeményezhetik az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltatónál a KAPTÁR által a Szerződő Ügyfél részére a jövőben kiállított valamennyi számla automatikus megfizetését, amely esetben valamennyi érintett számla kiegyenlítése a számla kiállítását követő 6 (hat) óra elteltével Szerződő Ügyfél erre vonatkozó külön rendelkezése nélkül is megtörténik. A fentiek szerinti ismétlődő fizetés alkalmazását Szerződő Ügyfél az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató által üzemeltetett internetes felületen keresztül bármikor jogosult megszüntetni. A KAPTÁR nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés alkalmazásából eredő esetleges károkért. Az online bankkártyás fizetés, illetve az ahhoz kapcsolódó ismétlődő fizetés igénybevétele kapcsán az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját szerződési feltételeit kell alkalmazni, az azokhoz szükséges adatok kezelésére pedig az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak.

Közösségi Tagi Bérlet, vagy 1K Közösségi Tagi Bérlet váltására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a Szerződő Ügyfél az első szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg kezdeményezi az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltatónál a KAPTÁR által a Szerződő Ügyfél részére a jövőben kiállított valamennyi számla automatikus megfizetését.

Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a KAPTÁR Bankszámláján sor kerül.

Fizetési késedelem esetén a KAPTÁR minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1.       Határozott időtartam lejárta

A Szerződés a Fogalommeghatározásoknál rögzített határozott időtartam elteltével megszűnik, azonban a FLEXIE Szerződés a 2.7. pontban részletezett feltételek esetén – a korábbiéval megegyező újabb határozott időtartamra – új Szerződésként automatikusan ismét létrejön. A határozott időtartamon belül a Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben foglalt okokból és módon kerülhet sor.

6.2.       Coworking Szerződés próbaidőszakon belüli felmondása

A Közösségi Tag jogosult az általa megkötött Coworking Szerződést a megkötésétől számított 5 (öt) munkanapos próbaidőszakon belül, de legkorábban a megkötését követő napon indokolás nélkül írásban azonnali hatállyal felmondani.

A Közösségi Tag jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a KAPTÁR a Coworking Szerződés szerinti szolgáltatási díj Közösségi Tag általi tényleges használattal érintett arányos részére jogosult, azzal, hogy a Közösségi Tag által már megfizetett esetleges többlet összegét köteles a Coworking Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül a Közösségi Tag részére visszatéríteni. Az egyes Coworking Szerződések jelen pont szerinti felmondása esetén a KAPTÁR részére fizetendő, illetve általa visszatartható szolgáltatási díjak összegét az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • Közösségi Tagi Bérlet esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj harmincadrésze szorozva az első elszámolási időszak időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával;
 • 1K Közösségi Tagi Bérlet esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj hatvanadrésze szorozva az első elszámolási időszak időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával, továbbá a szolgáltatási díj fele, amennyiben a Közösségi Tag által választható naphoz kötődő Szolgáltatások igénybevételére a Szerződés megszűnésekor már sor került;
 • 4K Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj negyedrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a KAPTÁR bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • 8K Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj nyolcadrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a KAPTÁR bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • 13K Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj tizenharmadrésze szorozva azon napok számával, amelyeken a Közösségi Tag a KAPTÁR bármely Szolgáltatását ténylegesen igénybe vette;
 • Havi Szerződés esetén az arra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj harmincadrésze szorozva a Havi Szerződés határozott időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával;
 • FIXIE Szerződés esetén az aszerinti első, 5.2. pont szerinti elszámolási időszakra tekintettel fizetendő szolgáltatási díj harmincadrésze szorozva az első elszámolási időszak időtartamából a Szerződés megszűnéséig eltelt napok számával.

6.3.       Szerződésszegés miatti felmondás

A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható.

A KAPTÁR különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • a Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esett;
 • a Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy – szándékos magatartásával akár a KAPTÁR-nak, akár a KAPTÁR más Szerződő Ügyfelének kárt okoz;
 • a Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.

A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult a jelen pont alapján azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:

 • a KAPTÁR a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén 2 (kettő) órát, egyéb Coworking Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja;
 • a KAPTÁR a Szerződés szerinti Szolgáltatások nyújtását akadályozó, vagy ellehetetlenítő alapos ok, illetve külső körülmény esetén az ennek elhárításához szükséges lépéseket Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén 2 (kettő) órán, egyéb Coworking Szerződés esetén 48 (negyvennyolc) órán belül nem kezdi meg.

A KAPTÁR jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a KAPTÁR jogosult a Szerződés szerinti – határozatlan időtartamú szerződés felmondása eseté az aktuális elszámolási időszakra eső – teljes használati, illetve szolgáltatási díjra, továbbá követelheti az őt ért kár megtérítését.

A Szerződő Ügyfél jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondása esetén a KAPTÁR köteles a Szerződés szerinti használati, illetve szolgáltatási díj időarányos részét a Szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül visszatéríteni, és a Szerződő Ügyfél követelheti az őt ért kár megtérítését, azzal, hogy a kártérítés ilyen esetben nem haladhatja meg a Szerződő Ügyfél által megkötött, majd felmondott Szerződésben meghatározott ellenérték összegét.

6.4.       Határozatlan idejű Szerződések felmondása

A FIXIE Szerződést bármelyik Fél jogosult indokolás nélkül az 5.2. pont szerinti 30 (harminc) napos elszámolási időszak utolsó napjára, legalább 30 (harminc) napos felmondási idő biztosítása mellett egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondani.

A CégHelyszolgáltatási Szerződést, a Székhelyszolgáltatási Szerződést, illetve a Levelezésicím-szolgáltatási Szerződést bármelyik Fél jogosult indokolás nélkül a naptári hónap utolsó napjára, legalább 30 (harminc) napos felmondási idő biztosítása mellett egyoldalú nyilatkozatával írásban felmondani.

6.5.           FIXIE Szerződéstől történő elállás

A FIXIE Szerződést kötő Szerződő Ügyfél legkésőbb a Szerződése megkötésétől számított 7 (hét) napon belül díjmentesen elállhat a Szerződéstől, amely esetben a KAPTÁR az elállás közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a már megfizetett szolgáltatási díj, illetve kaució összegét az azt teljesítő Szerződő Ügyfél részére hiánytalanul visszatéríteni.

6.6.           Tárgyalóhasználati Szerződéstől történő elállás

A Tárgyalóhasználati Szerződést kötő Szerződő Ügyfél a több mint 1 (egy) héttel előre lefoglalt tárgyalóhasználat esetén legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 1 (egy) héttel, míg a kevesebb mint 1 (egy) héttel előre lefoglalt tárgyalóhasználat esetén legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 12 (tizenkettő) órán belül díjmentesen elállhat a Szerződéstől. A fenti határidőnél később jelzett, valamint a kevesebb mint 12 (tizenkettő) órával előre lefoglalt tárgyalóhasználatot érintő elállás esetén Szerződő Ügyfél köteles a Szerződés szerinti teljes használati díjat megfizetni, azonban az így megfizetett összeg a teljesítését követően Szerződő Ügyfél által kötött új Szerződés díjából jóváírásra kerül.

6.7.       Egyes Szerződések megszűnésével összefüggő rendelkezések

A CégHelyszolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó esetleges meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

Amennyiben a Szerződő Ügyfél a CégHelyszolgáltatási Szerződés alapján a KAPTÁR Classic címét a közhiteles adatait tartalmazó nyilvántartásban (cégek esetében a cégjegyzékben) a tevékenysége gyakorlásának helyeként (székhelyként, telephelyként, vagy fióktelepként) feltüntette, és a CégHelyszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 (harminc) napon belül nem gondoskodik arról, hogy a közhiteles adatait tartalmazó nyilvántartásból (cégek esetében a cégjegyzékből) a KAPTÁR Classic címe törlésre kerüljön, a KAPTÁR a szükséges intézkedések meghozatala érdekében jogosult értesíteni a Szerződő Ügyfél nyilvántartását vezető, illetve törvényességi felügyeletét ellátó hatóságot (cégek esetében a cégbíróságot).

A Székhelyszolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél vezető tisztségviselője által a KAPTÁR részére adott kézbesítési megbízás automatikusan megszűnik, míg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

Amennyiben Szerződő Ügyfél a Székhelyszolgáltatási Szerződés megszűnését követő 30 (harminc) napon belül nem gondoskodik arról, hogy a közhiteles adatait tartalmazó nyilvántartásból (cégek esetében a cégjegyzékből) a KAPTÁR Classic címe, mint székhelycím, valamint a vezető tisztségviselő által a KAPTÁR részére adott kézbesítési megbízás ténye törlésre kerüljön, a KAPTÁR a szükséges intézkedések meghozatala érdekében jogosult értesíteni a Szerződő Ügyfél nyilvántartását vezető, illetve törvényességi felügyeletét ellátó hatóságot (cégek esetében a cégbíróságot).

A Székhelyszolgáltatási Szerződés megszűnésekor a KAPTÁR köteles a Szerződés alapján átvett iratokat, az azokra vonatkozó iratjegyzékkel együtt Szerződő Ügyfél részére átadni.

A Levelezésicím-szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg a Szerződő Ügyfél nevére érkező postai küldemények átvételére vonatkozó meghatalmazás automatikusan hatályát veszti.

 1. FELELŐSSÉG

A KAPTÁR kizárólag az általa közvetlenül nyújtott Szolgáltatások folyamatos, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő minőségéért és színvonaláért vállal felelősséget. A harmadik személyek közreműködésével nyújtott közvetett szolgáltatások kapcsán a KAPTÁR vállalja, hogy a Szerződő Ügyfél jelzését követően haladéktalanul megteszi a szolgáltatás elérhetősége, vagy minősége kapcsán felmerülő problémák elhárításához szükséges lépéseket. Amennyiben a harmadik személy közreműködő a fentiek szerinti problémát ésszerű határidőn belül nem orvosolja, vagy ugyanazon probléma felmerülésének gyakorisága az érintett szolgáltatás igénybevételét ellehetetleníti, a KAPTÁR szükség esetén másik közreműködőt vesz igénybe a szolgáltatás biztosítása érdekében.

A KAPTÁR – a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás esetét leszámítva – nem vállal felelősséget a Közösségi Tag által a Közösségi Iroda területére behozott, vagy ott tárolt vagyontárgyaiban, illetve egyéb eszközeiben bekövetkezett károkért.

A KAPTÁR a Közösségi Irodát használó harmadik személyek magatartásáért nem vállal felelősséget. A KAPTÁR a Szerződésük, illetve a Házirend előírásait megszegő Szerződő Ügyfelekkel szemben a jelen ÁSZF szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza.

 1. VIS MAIOR

A KAPTÁR mentesül a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás, vagy a késedelem vis maior eredménye. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a KAPTÁR a saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára; ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti vagy elemi csapás, földrengés, stb.

Amennyiben a Szerződések teljesítését ellehetetlenítő vis maior helyzet áll elő, a KAPTÁR-nak haladéktalanul értesítenie kell az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfeleket a vis maior helyzetről és annak okáról, valamint várható időtartamáról. Vis maior esetén a Szerződés szerinti határidők annak időtartamával automatikusan meghosszabbodnak.

Félnapi Jegy, illetve Napijegy esetén a 15 (tizenöt) napot, egyéb Szerződések esetén a 90 (kilencven) napot meghaladó vis maior esetén a Szerződő Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására, amely esetben az általa már megfizetett használati, illetve szolgáltatási díj időarányos része visszajár.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1.       Kapcsolattartás

Felek elsősorban elektronikus levelezés (e-mail) útján tartják a kapcsolatot. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni azt az elektronikus levelezési címét, amelyen az elérhetősége folyamatosan biztosított, és köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a KAPTÁR részére. A KAPTÁR elektronikus elérhetősége: hello@kaptarbudapest.hu. Amennyiben a Felek közötti elektronikus kommunikációra a fentiek szerint megadott e-mail címek használatával kerül sor, az így küldött nyilatkozatokat, illetve értesítéseket írásbelinek, és a sikeres kézbesítés napján közöltnek kell tekinteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pont szerinti módon akár a Szerződést módosító, vagy megszüntető jognyilatkozatok közlésének is helye lehet.

Felek bármelyike jogosult bármely nyilatkozatát vagy értesítését a fentiek szerinti elektronikus út helyett tértivevényes postai küldemény útján közölni. A Szerződő Ügyfél köteles a Szerződésben megjelölni a székhelycímét, és ott a postai elérhetőségét folyamatosan biztosítani, továbbá köteles ennek változását haladéktalanul jelezni a KAPTÁR részére. Azon jogi személy vagy más szervezet Szerződő Ügyfelek esetében, akik a KAPTÁR-ral kötött CégHelyszolgáltatási Szerződés, vagy Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján székhelyüket a Közösségi Irodába helyezik át, a jelen bekezdés szerinti postai elérhetőséget biztosító címnek kell tekinteni a Szerződő Ügyfelet nyilvántartó hatóság által vezetett nyilvántartásba a postára adás napján bejegyzett bármely egyéb működési hely (pl. telephely, fióktelep, központi ügyintézési hely, stb.) címét, valamint a nyilvántartásba a postára adás napján bejegyzett bármely vezető tisztségviselő lakcímét. Azon természetes személy Szerződő Ügyfelek esetében, akik a KAPTÁR-ral kötött CégHelyszolgáltatási Szerződés, vagy Székhelyszolgáltatási Szerződés alapján székhelyüket a Közösségi Irodába helyezik át, a jelen pont szerinti postai elérhetőséget biztosító címnek kell tekinteni a Szerződő Ügyfélnek a lakcím-nyilvántartásba a postára adás napján bejegyzett lakcímét. A KAPTÁR postai elérhetősége: 1065 Budapest, Révay köz 4. A másik Fél részére postai úton küldött – a fentieknek megfelelően megcímzett – nyilatkozatokat és értesítéseket a tértivevényen feltüntetett átvétel időpontjában, átvétel hiányában pedig a sikertelen kézbesítési kísérlet napjától számított 5. (ötödik) munkanapon közöltnek kell tekinteni.

9.2.       ÁSZF közlése

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a KAPTÁR a jelen ÁSZF hatályos szövegének Honlapon való közzétételével, illetve annak a Közösségi Iroda hirdetőtábláján való elhelyezésével lehetővé tette, hogy az ÁSZF tartalmát a Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötését megelőzően megismerje.

A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles nyilatkozni arról, hogy az általa előzetesen megismert és a Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadott ÁSZF szerződéskötéskor hatályos szövegének rendelkezésre bocsátását papír alapon, vagy elektronikus formátumban kéri.

9.3.       ÁSZF módosítása

A KAPTÁR bármikor jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a fedlapon megjelölt dátummal lép hatályba, amely azonban nem lehet korábbi, mint a módosított ÁSZF Honlapon és Hirdetőtáblán történő közzétételének napja. A módosításokat – az alábbi kivétellel – a hatályba lépésüket követően megkötött Szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. A FLEXIE Szerződések automatikus újrakötéséhez kapcsolódóan a KAPTÁR köteles az ÁSZF módosított szövegét a módosítások hatályba lépését követő első újrakötés napját megelőző – 2.7. pont szerinti – figyelmeztető e-mail mellékleteként elküldeni az érintett Szerződő Ügyfelek részére.

A Házirend módosítása esetén a módosított Házirend rendelkezéseit a már megkötött Szerződések vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel a KAPTÁR köteles a Házirend módosítása esetén a Házirend módosított szövegét annak hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően – elektronikus úton – elküldeni a módosított Házirend hatályba lépése napján érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére.

9.4.       Alkalmazandó jog

A jelen ÁSZF-re és az egyes Szerződésekre, valamint az azokban nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szerződés valamely feltétele egymástól eltér, a Felek közötti jogviszonyban az utóbbit kell alkalmazni.

9.5.       Illetékesség kikötése

A jelen ÁSZF szerinti valamennyi Szerződés létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével, megszegésével, továbbá Felek abból fakadó jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos – a vonatkozó összeghatárra figyelemmel még a járásbíróság hatáskörébe tartozó – vagyonjogi jogvita eldöntése a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. A törvényszék hatáskörébe tartozó jogviták elbírálására a polgári perrendtartásról szóló mindenkori hatályos törvény általános szabályai szerinti bíróság illetékes.

9.6.       Nyelv

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült; a magyar, illetve angol nyelvű verziók közötti bármilyen eltérés esetén a magyar változat előírásai irányadóak.

Budapest, 2024. január 1.

Levendel Áron

ügyvezető

 

 1. sz. melléklet: KAPTÁR házirend

Nyitvatartás és belépés: KAPTÁR-unk minden hétköznap reggel 8:00 és este 20:00 között tart nyitva, ez idő alatt mindig számíthatsz segítségre. A belépést a mobilodra telepíthető applikációval könnyítettük meg, és bár örömmel nyitunk neked ajtót minden érkezéskor, bíztatunk arra, hogy önjáró légy. Ha valamelyik bejáratot indokolatlanul nyitva találod, kérünk hogy zárd be és szólj a csapatnak. Ha pedig a belépéssel, applikációval lenne gondod, keress bennünket és máris orvosoljuk.

0-24-es bérleteddel ha nyitvatartási időn kívül jársz, kérünk, hogy figyelj Te is a rendre és főleg távozáskor a villanyok, légkondik lekapcsolására és a beriasztásra!

Vészkijáratok, tűz: Bármilyen vészhelyzet, tűz esetén a főbejáratokat használd menekülő útvonalként. Ha ezek valamiért nem elérhetők, akkor pedig a Classic oldalon az emeleti vészkijáratot, a Happening oldalon a Skype szoba vészkijáratát vagy az ablakokat használd. Mindenhol kövesd a kijáratra jelzéseket, a terekben pedig mindenhol kijelölt helyen találsz szükség esetén poroltót vagy CO2 oltókészüléket. Fontos, hogy a térben tartózkodj minden tűzgyújtással járó tevékenységtől (gyertya, öngyújtó stb.). Csak zárójelben: a beltéri dohányzás nálunk is tilos ám!

Internet: A KAPTÁRban igyekszünk jó erős, stabil és biztonságos internetet biztosítani a munkához, köszönjük, ha te is úgy használod, hogy mindenkinek jusson. A tűzfalbeállítások akadályozzák a tiltott jellegű tartalmakat de bár az extra nagyméretű file-ok le-/feltöltése korlátozva ugyan de engedélyezett, nem kedves elfoglalni a teljes sávszélességet a többiek elől ilyen mértékben. Ha pedig nem tudsz csatlakozni vagy gond van a nettel, jelezd kérlek a KAPTÁR csapata felé.

Tárgyalók: A KAPTÁR tárgyalóit, egyéb rendezvénytereit érdemes előre lefoglalni, hiszen így biztosított számodra a zavartalan megbeszélés; foglalni online rendszerünkön keresztül vagy telefonon, e-mailen illetve személyesen tudsz; a foglalás ellenértéket pedig a hónap végén számlázzuk neked. Foglalásodhoz a csapat citromos vizet készít be, és ha bármilyen eszközre (filcek, flipchart, projektor) szükséged lenne, jelezd előre. Ha végeztél a megbeszéléssel, köszönjük, hogy ha visszarendezed a teret és letörlöd a whiteboard táblát magad után.

A KAPTÁR tárgyalóiban nyugodtan lebonyolíthatod skype- vagy telefonhívásaidat, de a közösség többi tagjára való tekintettel kérünk, hogy a hívás befejezését követően tedd szabaddá mások számára is a helyiséget. Az egy óránál hosszabb használat már foglaláshoz kötött, külsősöknek külsős, KAPTÁR bérlettel rendelkezőknek belsős vagy további egyedi, napi kedvezményes áron.

Munkaállomások: A KAPTÁR FLEXIE lakóinak nincs saját asztala, válassz kedvedre a szabad helyek közül, rendezkedj be kényelmesen, napközben bármit az asztalon hagyhatsz, senki sem nyúl hozzá nálunk. Távozáskor arra kérünk, hogy pakolj el mindent magad után; ha állandó tárolóra van szükséged, akkor bérelhetsz zárható szekrényeket. Minél kényelmesebben férsz el egy munkaállomásnál, annál jobb, de a munkaállomásod pont a másik munkaállomásig ér, ezért köszi ha figyelsz arra, hogy a cuccaid a saját territoriumodon belül maradjanak. Ha nem férnek jól el, dobd be a ruhatárba vagy bérelj szekrényt, az mindig praktikus lehet.

KAPTÁRos monitorok, egyéb kiegészítők: Több monitorunk is van a térben (KAPTÁR matricával ellátva), amelyeket használhatsz bátran, hogy ha szükséged van rá. Aki kapja, marja a szabály, kérünk, hogy a nap végén mindig tedd vissza a monitorod a többi közé.

Ha nem hoztál magaddal töltőt vagy valamilyen kábeled, átalakítód hiányzik a munkához, akkor kölcsönözz a KAPTÁRtól. Ha van olyanunk, szívesen adunk. Annyi kérésünk van csupán, hogy vigyázz ezekre és nap végén hozd vissza amit elkérsz, mert sajnos sok pénz a pótlásuk. Ha valamit elrontanál de hozol helyette egy újat, az igazán cool.

Nyomtatók: A KAPTÁRos multifunkcionális nyomtatókat használd nyugodtan színes/ff nyomtatásra, scannelésre, sőt, ha szükséged van rá, akár vastagabb papírt is tudunk biztosítani neked. A nyomtatót a géped vagy automatikusan felismeri, vagy IP címmel hozzáadhatod a rendszeredhez. Az IP címet a nyomtatón, a tagi árakat a nyomtató felett találod, de ha sokat nyomtatnál, válts korlátlanra. Ha kifogyna a papír, tinta, köszönjük ha jelzed, ha pedig segítségre van szükséged scannelésben, nyomtatótelepítésben vagy akár nyomtatásban, szólj a csapatnak, mutatjuk, intézzük.

Vendégek: Az előre foglalt tárgyalóban fogadj bátran vendéget! Ha szeretnéd, hogy a közös térben dolgozzon veled, akkor vásárolj neki Vendégjegyet vagy Napijegyet!

Gyerekek a térben: A KAPTÁRban nagy öröm, ha egyszer-egyszer meglátogat a családod, beugranak a gyerekek és látják, hogy hol dolgozol. Természetesen ha épp úgy alakul az élet, nyugodtan hozd be a gyereked magaddal dolgozni, nem kell miatta extra Vendégjegyet vegyél, viszont számítunk rá, hogy figyelsz és felügyeled valamint hogy a többiek munkájának békéje is megmarad.

Kutyabarátkozás: A KAPTÁR állatbarát hely, szóval ha a kiskutyád, kismacskád vagy bármi másod közösségi térbe valóban tud viselkedni, akkor szeretettel látjuk. Az a fontos, hogy másokat ne zavarjon a munkában és ha valaki esetleg félne az állatoktól, kérlek vedd figyelembe és erre különösen figyelj oda.

Zajaink a térben – hívások, beszéd: Lévén a KAPTÁR a közös munkahelyünk, kérünk, hogy másokra tekintettel végezd munkádat! Tudod, nálunk mindent szabad, ami másokat nem zavar! Így például figyelj rá, hogy a telefonod ne csörögjön túl hangosan, hogy csendesen folytasd a telefonbeszélgetéseidet, hogy kedvenc zenéidet csak Te hallgasd – a szomszédodnak ne kelljen! És bár a térben dolgozók szorgos zaja nagyon szerethető, de ha a te szomszédod kicsit túl hangossá válik, ne várj ránk, nyugodtan jelezd neki, biztosan másoknak is felmerül és jólesik, ráadásul sokszor a kicsit hangosabb emberek sem veszik észre, hogy zavarhatnak másokat.

Ha egy-két perces hívásod van, nyugodtan intézd a közös térben, ha viszont tovább tart a megbeszélés, ugorj be valamelyik szabad tárgyalóba vagy a Skype fülkék egyikébe. Utóbbinál nincs időkeret sem, ott díjazás nélkül intézheted a hosszabb hívásokat ha nincs kiírva egyéb információ. Vannak persze olyanok is, akiknek a munkája rendszeres rövid hívásokkal jár, viszont nem komfortosak egész nap a Skype fülkékben ülni. Őket arra kérjük csupán, hogy a hívások során próbálják a hangerőt visszafogni, ha pedig hosszabb hívásra számítanak, ugyancsak sétáljanak be az egyik szabad tárgyalóba.

Rend és tisztaság: A KAPTÁR munkakörnyezet, közösségi tér, nap mint nap itt töltünk sok órát, szóval a tisztasága mindannyiunknak fontos, mindannyiunk igényességét is tükrözi. A tereket, mosdóhelyiségeit, konyháit minden hétköznap este rendberakja a takarító csapatunk, fogyóeszközöket cserél, szemeteseket ürít, hétvégenként pedig alaposabban is végigtakarítják ezeket. Ettől függetlenül megköszönjük, hogy ha a konyhában, mosdóban, kávézóban mindig rendet raksz magad után, a szemetet a szemetesbe dobod, a kifolyt kávét, vizet feltörlöd, stb. Ha más aprósága a térben de te találod meg, azt is megköszönjük, hogy ha felszeded, kidobod, letörlöd. Ha bármilyen tisztasági problémát észlelsz, kérlek jelezd, hogy szólhassunk a takarító csapatnak.

Készletek: Fontos, hogy a kávézóban, konyhában, mosdókban mindig legyen elégséges készlet az általunk napi szinten használd dolgokból. Ha úgy látod, hogy a kávézóból (cukor, kávé, tea, citrom, tej stb.), konyhából (mosogatószer, papírtörlő, szivacs, szemeteszsák stb.), mosdóból (wc papír, kéztörlő, szappan stb.), térből (nyomtatópapír stb.) hiányzik valami vagy nagyon fogy, szólj a csapatnak, feltöltjük, pótoljuk azonnal.

Konyhai ügyek: Kérünk, hogy mosogass el vagy pakolj be a mosogatógépbe magad után, hogy Te is mindig tiszta eszközöket találj, amikor szükséged van rá. A hűtő főleg arra való, hogy az adott napi elemózsiát, italokat, néha-néha foglalásból megmaradt falatokat tároljunk benne. Az egy hétnél régebbi, helyet foglaló ételmaradékokat a dobozaikkal együtt kidobjuk, ezért jó, hogy ha te is figyelsz a saját raktáradra. Jelöld bátran meg a dobozaid, vásárolt ételeid/italaid, hogy mások is tudják, hogy a tiéd vagy hogy esetleg közösen használható vagy elfogyasztható. Ez segít nekünk is, hogy a minden pénteken aktuális kitakarítások során lássuk mi járt le, mivel mi a teendő.

Kávézó: A kávézó azért tud ilyen szerethető áron működni, mert a KAPTÁR lakói magukat szolgálják ki, ez pedig nagyfokú bizalomra épül. Hiszünk benne, hogy a közösségünk tudja és akarja becsülettel működtetni ezt.

Szelektív kukák: A KAPTÁR Classic és Happening oldalán is találtok szelektív kukákat (papír, műanyag/fém, üveg). Köszönjük, ha ezeket használjátok azzal, hogy figyeltek arra, hogy melyikbe mit dobtok, valamint az ételmaradékokat kimossátok a műanyagokból, a nagyobb papírdobozokat pedig nem préselitek bele a kicsi kukákba, hanem szóltok a csapatnak és akkor átvisszük a társasházi szelektívbe.

Egy kis alkohol: Teljesen ok egy kellemes itallal kikapcsolódni nálunk, plane egy-egy este a többiekkel is megosztani és beszélgetni. Ettől függetlenül kérlek figyelj másokra is, nem biztos, hogy adott napon más épp nem a munkára kell koncentráljon. A részegséget nem toleráljuk a térben, szóval jó, ha tudod a mértéked.

Légkondizás, légcsere és szellőztetés: Közös térben közös kompromisszumok mellett tudunk hűteni és szellőztetni is. A légkondikat nyáron a többség számára ideális módon próbáljuk beállítani (külső hőmérséklet -5⁰C fok a javasolt), ha valamiért ettől szeretnél eltérni, kérlek szólj a csapatnak és állítanak a hűtési fokokon. A fűtőtestek ugyancsak szabályozhatóak, így ha fel-le szeretnéd venni, ugyancsak jelezd nekünk és megcsináljuk. Ettől függetlenül mindig kérdezd meg a melletted dolgozókat is, hogy nem zavarja-e őket a változtatás. A térben folyamatos a légcsere, de néha indokolt a szellőztetés, akár télen is. Igyekszünk ezt rendszeresen végezni, de ha úgy érzed, nyiss bátran ajtót egy-két percre, csak figyelj arra, hogy legyen KAPTÁRos csapattag a közelben valamint az esetlegesen az ajtónál ülő másik tag se fagyjon meg.

Nyitvatartáson kívüli munka: Sok tag számára a hétköznap reggel 8 és este 8 közötti időszak nem ideális a munkabeosztásuk miatt, nekik a 0-24-es bérleteinket biztosítjuk, amivel bármikor be tudjak jönni a KAPTÁRba dolgozni. Ettől függetlenül, a KAPTÁR nem szálláshely, ne is használd annak.

Tájékoztatás, változások: A csapattal a legjobb tudásunk szerint tájékoztatunk benneteket minden napi szintű, a KAPTÁRt, munkát érintő információkról minden csatornánkon valamint ha az ÁSZF-et vagy a Házirendet módosítanánk, ugyancsak tudtok róla időben. Bármilyen kérdésetek, javaslatotok lenne, keressetek minket.

Biztonság, talált tárgyak: A KAPTÁRban riasztórendszer, távfelügyelet és kamerarendszer biztosítja elsődlegesen azt, hogy a térben található értékeink, mi magunk biztonságban lehessünk. Emellett persze a biztonság elsődleges forrása a bizalom és hogy egymásra, egymás dolgaira is odafigyelünk. Bármilyen lopási gyanút, eltűnést vagy akár rongálást azonnal jelezzetek a csapat felé. Amennyiben a térben bármilyen elhagyott tárgyat találunk, úgy azt a Classic ruhatárában található „talált tárgyak” dobozban gyűjtjük. Szóval ha nálunk hagytál el valamit, azt biztosan megtalálod vagy ott ahol hagytad, vagy a front deskben és a gyűjtőben.

Házirend megszegése: A közösség lényege, hogy együtt hatékonyabbak vagyunk, jobban érezzük magunkat és figyelünk egymásra, de van olyan helyzet, hogy valaki már nem kompatibilis a közösen lefektetett, elfogadott szabályokkal. Így ha a Házirendben vagy ÁSZF-ben meghatározott szabályokat és elfogadott normákat valaki megszegi (legyen akár egyszer vagy többször), a KAPTÁRnak joga van azt a tagot saját belátása szerint azonnali hatállyal a közösségi irodából, a közösségből kizárni. Erre vonatkozóan természetesen a párbeszédre törekszünk, mert hiszünk abban, hogy minden megbeszélhető és mindenki tud változni, és minden esetben igyekszünk írásban vagy szóban jelezni a problémát, de megtartjuk magunknak a jogot arra, hogy ha a közösség szempontjából jobb, ha valaki kilép, élhessünk ezzel a lehetőséggel.

 

FIXIE extrák

“Ha a csend beszélni tudna…”, akkor nem csendnek hívnák. A FIXIE-t azok választják, akik jobban csípik a csöndes, nyugodt munkakörnyezetet, mint a kreatív zsivajt. Kérünk, hogy vigyázz erre a nyugodt, békés atmoszférára Te is! Szó sincs némasági fogadalomról: a FIXIE-sek egymás közti halk kommunikációja teljesen természetes, ha azonban hosszabb (és hangosabb) megbeszélésed, telefon- vagy Skype-hívásod lenne, kérünk, használd mindig a telefonfülkéinket vagy a tárgyalókat! Ugyanez okból kérünk arra is, hogy a FIXIE-tér ajtaját mindig csukd be magad után.

Egy vérbeli FIXIE csak a piacon terjeszkedik, nem a szomszéd asztalán. A KAPTÁR-ban az egyes munkaállomások között sosem lesznek falak, csak láthatatlan határvonalak, ezeket azonban kölcsönösen tiszteletben tartjuk. Kérünk, ne feledd Te sem: ahol a Te FIXIE-d véget ér, ott kezdődik valaki másé! Ha azt szeretnéd, hogy senki se lógjon át Hozzád, Te se hódíts el újabb és újabb területeket a szomszédtól.

Ne hagyd, hogy bárki megorroljon Rád! (#kajaszag-policy) Szerintünk a legnagyobb hajtásban is megérdemelsz pár percnyi (kaja)szünetet, ezért arra kérünk, hogy a messzire illatozó (mások szerint: szagló) reggelidet / tízóraidat / ebédedet / uzsonnádat / vacsorádat mindig a FIXIE-téren kívüli étkezőben költsd el. Legális teljesítményfokozók – mint csokoládék, sütemények, gyümölcsök, müzlik és egyéb szagtalan nyalánkságok – használata természetesen mindenkor megengedett.

 

2. számú melléklet

ALAPRAJZOK

Classic Földszint

Classic Emelet

KAPTÁR Happening